Nabór na stanowisko Głównego Inspektora Farmaceutycznego

10 maja 2018 r.

MINISTER ZDROWIA

ogłasza nabór na stanowisko:

Głównego Inspektora Farmaceutycznego

 

Główny Inspektorat Farmaceutyczny

siedziba: ul. Senatorska 12

00-082 Warszawa

 

 1. Kandydatem przystępującym do naboru na stanowisko Głównego Inspektora Farmaceutycznego może być osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:
 • posiada tytuł zawodowy magistra farmacji;
 • jest obywatelem polskim;
 • korzysta z pełni praw publicznych;
 • nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • posiada kompetencje kierownicze;
 • posiada co najmniej 6-letni staż pracy, w tym co najmniej 3-letni staż pracy
  na stanowisku kierowniczym;
 • posiada wiedzę z zakresu spraw należących do właściwości Głównego Inspektora Farmaceutycznego.
 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku Głównego Inspektora Farmaceutycznego obejmuje w szczególności:
 • ustalanie kierunków działania Inspekcji Farmaceutycznej;
 • koordynację i kontrolę wykonywania zadań przez wojewódzkich inspektorów farmaceutycznych;
 • możliwość wydawania wojewódzkim inspektorom farmaceutycznym poleceń dotyczących podjęcia konkretnych czynności w zakresie ich merytorycznego działania z zastrzeżeniem spraw objętych wydawaniem decyzji jako
  organu I instancji, a także możliwość żądania od nich informacji w całym zakresie działania Inspekcji Farmaceutycznej;
 • pełnienie funkcji organu II instancji w stosunku do decyzji wojewódzkich inspektorów farmaceutycznych;
 • sprawowanie nadzoru nad warunkami wytwarzania i importu produktów leczniczych;
 • w ramach państwowych badań jakości produktów leczniczych sprawowanie nadzoru nad jakością produktów leczniczych znajdujących się w obrocie, z wyłączeniem produktów leczniczych weterynaryjnych;
 • sprawowanie nadzoru nad warunkami obrotu hurtowego produktami leczniczymi
  i pośrednictwa w obrocie produktami leczniczymi;
 • sprawowanie nadzoru nad warunkami wytwarzania, importu i dystrybucji substancji czynnej;
 • współpracę z właściwymi inspekcjami farmaceutycznymi państw członkowskich Unii Europejskiej i państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zgodnie
  z wytycznymi zawartymi w zbiorze procedur dotyczących inspekcji i wymiany informacji, o którym mowa w art. 3 ust. 1 dyrektywy 2003/94/WE;
 • pełnienie funkcji organu I instancji w sprawach określonych w ustawie z dnia
  6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2211, z późn. zm.);
 • wydawanie decyzji, o których mowa w art. 108 ust. 4 pkt 1-3, pkt 4 lit. b i c, pkt 5,
  pkt 7 lit. a i pkt 8 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne;
 • przedkładanie ministrowi właściwemu do spraw zdrowia (tj. Ministrowi Zdrowia) tygodniowych raportów dotyczących dostępności produktów, o których mowa
  w art. 78 ust. 1 pkt 6a ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne;
 • dokonywanie analizy skali, przyczyn i skutków braku dostępności do produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego, o których mowa w art. 95a ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne, w zakresie sprawowanego nadzoru nad obrotem tych produktów, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobów medycznych;
 • niezwłocznie przekazywanie ministrowi właściwemu do spraw zdrowia (tj. Ministrowi Zdrowia) analizy skali, przyczyn i skutków braku dostępności do produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego, o których mowa w art. 95a ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne, w zakresie sprawowanego nadzoru nad obrotem tych produktów.
 1. Oferty kandydatów powinny zawierać:
 • życiorys;
 • list motywacyjny;
 • kopię dowodu osobistego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie co najmniej 6-letniego stażu pracy,
  w tym co najmniej 3-letniego stażu pracy na stanowisku kierowniczym
  (np.: świadectwa pracy, zaświadczenia wydane przez pracodawcę o przebiegu pracy zawodowej);
 • informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za umyślne przestępstwo
  lub przestępstwo skarbowe, z datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem oferty;
 • zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, zgodnie z ustawą
  z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 oraz Dz. U. z 2018 r. poz. 138);
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • oświadczenie o niekaralności zakazem pełnienia funkcji związanych
  z dysponowaniem środkami publicznymi;
 • oświadczenie lustracyjne lub informację o złożeniu oświadczenia lustracyjnego, zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji
  o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2186, z późn. zm.) – dotyczy kandydatów urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r.;
 • kopię poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne” albo oświadczenie o wyrażeniu zgody
  na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia
  5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 412
  i poz. 650);
 • kopię świadectwa potwierdzającego kwalifikacje do pracy na wysokim stanowisku państwowym (dotyczy kandydatów, do których ma zastosowania art. 202 ustawy
  z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1889,
  z późn. zm.).

Wyżej wymienione elementy oferty kandydata powinny stanowić odrębne dokumenty.
W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym, należy dołączyć również
ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.

W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu.

Wszystkie wymagane oświadczenia należy własnoręcznie podpisać.

Oświadczenie lustracyjne należy dołączyć w zamkniętej i opisanej kopercie.

Dokumenty składane w ramach oferty (pkt 3), w oryginale albo kopii uwierzytelnionej notarialnie, należy nadsyłać pocztą na adres:

 

 

Ministerstwo Zdrowia

Departament Nadzoru, Kontroli i Skarg

 1. Miodowa 15, 00-952 Warszawa

albo składać osobiście w Ministerstwie Zdrowia, w Sekretariacie Departamentu Nadzoru, Kontroli i Skarg, ul. Długa 38/40 w pok. 227

w zamkniętych kopertach z dopiskiem:

„NABÓR NA STANOWISKO GŁÓWNEGO INSPEKTORA FARMACEUTYCZNEGO”

Oferty powinny być złożone w terminie do dnia 21 maja 2018 r.
O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Ministerstwa Zdrowia.
Oferty nadesłane albo złożone po terminie nie podlegają rozpatrzeniu.

Oferty kandydatów, które nie będą zawierać dokumentów, o których mowa w pkt 3, nie podlegają uzupełnieniu. Brak w ofertach kandydatów któregokolwiek z dokumentów,
o których mowa w pkt 3, będzie skutkował tym, że takie oferty nie będą brane pod uwagę podczas dalszej części postępowania naborowego.

 1. Informacje o metodach i technikach naboru:
 • nabór przeprowadza zespół, o którym mowa w art. 111 ust. 6 ustawy z dnia
  6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne;
 • technika naboru będzie polegała na:
  1. formalnej weryfikacji dokumentów, o których mowa w pkt 3,
  2. analizie merytorycznej dokumentów, o których mowa w pkt 3,
  3. rozmowie kwalifikacyjnej, w trakcie której odbędzie się sprawdzenie wiedzy
   z zakresu spraw należących do właściwości Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej oraz sprawdzenie kompetencji kierowniczych.

Źródło : https://bip.kprm.gov.pl/kpr/bip-kancelarii-prezesa/nabor-na-wyzsze-stanowi/4966,Nabor-na-stanowisko-Glownego-Inspektora-Farmaceutycznego.html