Nowelizacja rozporządzenia w sprawie recept lekarskich.

W dniu 6 marca opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie recept lekarskich (Dz. U. 2019 poz. 436). Rozporządzenie wchodzi w życie 7 marca br. Jest to już druga nowelizacja rozporządzenia w sprawie recept obowiązującego od 18 kwietnia 2018 r.

Zmieniono dwa przepisy:

  • pierwszy – znoszący wymóg wprowadzania do DRR numeru REGON dla recept pro auctore i pro familiae oraz recept nierefundowanych (§ 7 ust. 5a pkt 2 lit. a),
  • drugi – w § 10 ust. 2 doprecyzowano, że odnosi się również do danych niewpisanych, a nie jak dotychczas tylko wpisanych nieczytelnie lub niezgodnie z art. 96a ustawy PF. Dodatkowo zmodyfikowano brzmienie § 10 ust. 2 pkt 4, dzięki czemu nie ma już wątpliwości interpretacyjnych, że można uzupełnić, na podstawie przedstawionych dokumentów, dane dotyczące pacjenta (PESEL, nr paszportu, adres, imię i nazwisko etc.). Warunkiem do uzupełnienia jest obecność na recepcie imienia lub imion i nazwiska, lub PESEL-u/paszportu (identyfikatora usługobiorcy).

Link do rozporządzenia : http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000436

Zespół Dlafarmacji.pl