Obowiązki apteki podczas zatrudniania nowego personelu

Każdy przedsiębiorca prowadzący aptekę, zatrudniający nowych farmaceutów, przed podpisaniem umowy o pracę (lub innego tytułu zatrudnienia farmaceuty) powinien zweryfikować:

  • czy osoba zatrudniana rzeczywiście posiada Prawo wykonywania zawodu farmaceuty (PWZ) z nowym numerem tego prawa,
  • czy osoba zatrudniana, w okresie sześciu lat wstecz, licząc od przewidywanej daty zatrudnienia w danej aptece, nie miała przerwy w wykonywaniu zawodu farmaceuty w aptece trwającej dłużej niż pięć lat.

W przypadku stwierdzenia, że dana osoba nie wykonywała zawodu farmaceuty w ostatnich sześciu latach przez okres dłuższy niż pięć lat, przedsiębiorca prowadzący aptekę powinien, przed zatrudnieniem takiej osoby, skierować ją do właściwej ze względu na przynależność, okręgowej izby aptekarskiej, w celu odbycia przeszkolenia uzupełniającego (art. 17 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich).

Farmaceuta, będący emerytem lub rencistą nie wykonujący zawodu farmaceuty w żadnej formie (zatrudnienia lub bycia właścicielem, współwłaścicielem albo wspólnikiem podmiotu prowadzącego aptekę, punkt apteczny, hurtownię farmaceutyczną), który uzyskał zwolnienie z obowiązku opłacania składek członkowskich w formie uchwały Okręgowej Rady Aptekarskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej w Warszawie, w przypadku powrotu do wykonywania zawodu jest obowiązany do niezwłocznego zawiadomienia Biura Izby o ponownym podjęciu wykonywania zawodu farmaceuty.

Jednocześnie należy przypomnieć, że zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich, przedsiębiorca prowadzący aptekę jest obowiązany poinformować właściwą okręgową izbę aptekarską o fakcie zatrudnienia farmaceuty

Źródło : https://oia.waw.pl/komunikat-okregowej-izby-aptekarskiej-w-warszawie-w-sprawie-nowo-zatrudnianych-farmaceutow-w-aptekach/