Odpłatność ryczałtowa za lek recepturowy w roku 2020

Od 1 stycznia 2020 roku zmianie uległa odpłatność ryczałtowa za lek recepturowy i wynosi obecnie 13 zł.

Podstawą prawną jest art. 6 ust. 7 ustawy o refundacji leków: „7. Odpłatność ryczałtowa, o której mowa w ust. 5, wynosi 0,50 proc. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ogłaszanego w obwieszczeniu Prezesa Rady Ministrów wydanym na podstawie art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 157, poz. 1314), z zaokrągleniem do pierwszego miejsca po przecinku.”

Od dnia 1 stycznia 2020 r. kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę będzie wynosi 2600,00 PLN BRUTTO.

(2600 zł x 0.50% = 13 zł).

Zespół Dlafarmacji.pl