Pismo Ministerstwa Zdrowia w sprawie możliwości zaopatrywania się lekarzy weterynarii w produkty lecznicze zawierające w składzie środki odurzające i substancje psychotropowe.

Pismo Ministerstwa Zdrowia w sprawie możliwości zaopatrywania się lekarzy weterynarii w produkty lecznicze zawierające w składzie środki odurzające i substancje psychotropowe.

MZ w sprawie weterynarzy i preparato´w zawier. s´rodki odurzaja_ce i subst. psychotropowe 09.08.2019.pdf

Źródło : dia.com.pl