Posłowie wystąpili do Ministra Zdrowia z interpelacją – cel obrona punktów aptecznych i uprawnień techników farmaceutycznych.

Interpelacja poselska w obronie uprawnień techników farmaceutycznych i funkcjonowania punktów aptecznych.

Zgłaszający: Krystyna Wróblewska, Elżbieta Duda, Małgorzata Zwiercan, Joanna Borowiak, Anna Milczanowska, Lidia Burzyńska, Bernadeta Krynicka, Katarzyna Czochara, Alicja Kaczorowska, Tadeusz Dziuba, Anna Czech

Data wpływu: 08-08-2019

Szanowny Panie Ministrze,

jako posłanki i posłowie znający realia funkcjonowania punktów aptecznych na wsiach i wykonywania w nich obowiązków przez techników farmaceutycznych, wyrażamy swoje zaniepokojenie zaproponowaną treścią ustawy o zawodzie farmaceuty. Ustawa ta winna regulować kwestie dotyczące farmaceutów, a nie ingerować w uprawnienia zawodowe techników farmaceutycznych ani w funkcjonowanie punktów aptecznych na wsiach. Nie może być tak, że ustawa pośrednio daje możliwość prowadzenia, kierowania czy nadzorowania punktów aptecznych przez farmaceutę, gdzie technik farmaceutyczny będzie pracownikiem niesamodzielnym, nadzorowanym przez farmaceutę. Nie po to wznawialiśmy kształcenie techników farmaceutycznych, dbając o wysokie europejskie standardy, by UOZF całkowicie paraliżowała i sprowadzała do poziomu uzależnienia od nadzoru w punktach aptecznych.

Realia funkcjonowania punktów aptecznych na wsiach mają swoje ekonomiczne uzasadnienie, bowiem apteka w ustawowej obsadzie na wsi się nie utrzyma. Pozwalając na tak otwarte zapisy ustawy, ustawodawca zmierza do likwidacji punktów aptecznych na wsiach. Nasze obawy potwierdza także zapis art. 87 pkt 16, który zmienia art. 91 ustawy Prawo farmaceutyczne w ten sposób, że technik farmaceutyczny zarówno w aptece, jak i w puncie aptecznym nie będzie mógł wydać produktów leczniczych zawierających w swoim składzie substancje bardzo silnie działające, nawet te posiadające kategorię dostępności OTC. Na stacjach benzynowych i w drogeriach typu Rossmann produkty te podają niewykwalifikowani sprzedawcy, a w aptece czy punkcie aptecznym wyuczony w europejskich standardach technik farmaceutyczny tych leków nie wyda.

W naszej ocenie ustawa ta bardzo rozszerza zakres obowiązków farmaceutów w aptece – pojawia się usługa farmaceutyczna, opieka farmaceutyczna, przegląd lekowy. Mamy jednocześnie niedoszacowanie aptek w obsadę farmaceutów. Tym samym, przesuwając ich rolę do sprawowania usług farmaceutycznych i zarazem odbierając uprawnienia technikowi farmaceutycznemu, zachodzi uzasadniona obawa, że nie będzie miał kto wydawać leków pacjentom niewymagającym opieki farmaceutycznej.

Z uwagi na dopracowany i przemyślany program kształcenia techników farmaceutycznych postulujemy zmianę zapisu treści art. 91 ust. 1 ustawy Prawo farmaceutyczne na:

„Art. 91 w ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Technik farmaceutyczny, posiadający dwuletnią praktykę w aptece w pełnym wymiarze czasu pracy, może wykonywać w aptece czynności fachowe polegające na sporządzaniu, wytwarzaniu, wydawaniu produktów leczniczych i wyrobów medycznych, z wyjątkiem produktów leczniczych mających w swoim składzie:

1) środki odurzające określone w przepisach o przeciwdziałaniu narkomanii;

2) substancje psychotropowe grupy I-P oraz II-P określone w przepisach o przeciwdziałaniu narkomanii. Nie dotyczy produktów leczniczych mających kategorię dostępności OTC.”

Ww. zapis jest w sytuacji obecnej jak najbardziej słuszny i nie rodzi kontrowersji ani nie niesie niebezpieczeństwa dla pacjenta. Wykaz A farmakopei polskiej zawiera substancje bardzo silnie działające, ale w naszej ocenie kryteria, na podstawie których substancja trafia do wykazu, są nielogiczne. Nie podważamy w żaden sposób prac komisji farmakopealnej. Stwierdzamy jedynie, że ogólny zapis odnoszący się do wykazu A spowoduje szerzenie absurdów. Minister Zdrowia jako lekarz, ze względu na powszechność stosowania produktu leczniczego, czy ze względu na postać produktu leczniczego, czy na dawkę substancji czynnej w danym produkcie, zakwalifikował dany produkt do możliwości wydawania go przez techników farmaceutycznych i tym samym do zaopatrywania się ludzi w punktach aptecznych na wsiach w te produkty. Sytuacja ta nie jest nam obca, ponieważ korzystamy z zaopatrzenia w punktach aptecznych, stąd też wiemy, do jakich absurdów w zaopatrzeniu asortymentowym dochodzi.

W kryteria tego wykazu wpisują się np.: Kapsiplast – plastry lecznicze, Aescin żel, Esceven żel, Ovulan tabl., Digoxin tabl., Seretide proszek do inhal., Reasec tabl., Clarix krople do oczu, Ciquorin tabl., Elmex żel stomatologiczny, Arthrotec Forte tabl., Salmex aerozol, Foradil prosz. do inh., Sustonit tabl., Digoxin tabl., Lioton 1000 żel, Buscopan czopki, Panadol Femina, Bemecor tabl., Nicorette gumy, plastry, tabletki, Distreptaza czopki, Advagraf i wiele innych, których nie sposób wymienić.

W związku z powyższym zwracamy się do Pana Ministra z pytaniem:

Czy istnieje możliwość zmiany treści art. 91 ust. 1 ustawy Prawo farmaceutyczne na zaproponowany przez nas w niniejszej interpelacji zapis?

Prosimy, by Pan Minister osobiście pochylił się nad problemem i rozwiązał go w sposób służący zdrowiu i wygodzie pacjentów. Znając środowisko wiejskie oraz pracę techników farmaceutycznych, zaproponowana przez nas wersja zapisu z pewnością uchroni przed ogólnokrajowym protestem tejże grupy zawodowej liczącej 40 tys. przedstawicieli oraz przed niezadowoleniem pacjentów mieszkających na wsiach.

Źródło : http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=BF7HHD&view=6