Regulamin Portalu Dlafarmacji.pl

 • POSTANOWIENIA OGÓLNE
  • Regulamin określa zasady świadczenia usług w ramach internetowego serwisu www.dlafarmacji.pl , którego właścicielem i administratorem jest Marek Sierpiński prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „SIERPIŃSKI” Marek Sierpiński.
  • Definicje użyte w Regulaminie oznaczają odpowiednio:
   • Administrator – Marek Sierpiński prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „SIERPIŃSKI” Marek Sierpiński.
   • Serwis – internetowy serwis ogłoszeniowy pod adresem www.dlafarmacji.pl, umożliwiający zamieszczanie i przeglądanie ogłoszeń branży farmaceutycznej;
   • Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna lub podmiot prowadzący działalność gospodarczą korzystający z usług Serwisu
   • Konto – przydzielona danemu Użytkownikowi identyfikowana za pomocą loginu lub adresu e-mail część Serwisu, za pomocą której Użytkownik lub Użytkownik Profesjonalny może dokonywać określonych działań w ramach Serwisu (panel administracyjny);
   • Regulamin – niniejszy regulamin;
   • Cennik – zestawienie opłat za usługi świadczone w ramach serwisu dlafarmacji.pl;
   • Rejestracja – czynność polegająca na podaniu Danych osobowych w formularzu rejestracyjnym, prowadząca do założenia Konta;
   • Dane osobowe – pliki graficzne, video oraz innego formatu udostępniane przez Użytkownika w Serwisie;
   • Pliki – Pan Marek Sierpiński prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „SIERPIŃSKI” Marek Sierpiński.
   • Ogłoszenie – publikacja w Serwisie informacji o ofercie : sprzedaży, kupna, najmu, poszukiwania pracownika, ogłoszenia różne, szukam pracy – mogąca zawierać Pliki. Ogłoszenia publikowane w Serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, chyba, że opis zawarty w ogłoszeniu stanowi inaczej.
 • OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU DLAFARMACJI.PL
  • Serwis umożliwia Użytkownikom publikowanie Ogłoszenia dotyczącego branży farmaceutycznej oraz przeglądanie opublikowanych ogłoszeń.
  • Warunkiem uzyskania dostępu do funkcjonalności Serwisu skorzystanie z urządzenia komunikującego się z internetem i wyposażonego w powszechnie używaną przeglądarkę internetową.
  • Przed dokonaniem Rejestracji Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu oraz Polityki Prywatności i dokonać ich akceptacji.
  • Użytkownik samodzielnie ustala treść ogłoszenia i odpowiada za zgodność treści ogłoszenia ze stanem faktycznym. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń i ich zgodność z rzeczywistością.
  • Użytkownik może zamieścić ogłoszenie bezpłatne w dziale „Szukam pracy” i „Ogłoszenia różne” oraz ogłoszenie płatne w dziale : „Apteki na sprzedaż, lokale do wynajęcia”, „Zatrudnię, oferty pracy” i „Kupię aptekę, szukam lokalu”.
  • Po upływie 30 dniowego okresu publikacji, ogłoszenie przestaje być widoczne w serwisie, zostaje oznaczone jako archiwalne i niemożliwe staje się jego wyszukiwanie za pomocą wyszukiwarki dostępnej w serwisie. Po upływie kolejnych 60 dni ogłoszenie może być usunięte z Serwisu.
  • Usługi publikacji ogłoszeń są płatne z wyjątkiem ogłoszeń : „Szukam pracy” i „Ogłoszenia różne”. Opłatę za usługi płatne wnosi się z góry przelewem na rachunek bankowy PKO BP SA nr 17 1020 2430 0000 8202 0023 7230
  • Wysokość opłat za usługi świadczone w ramach serwisu dlafarmacji.pl.pl określają każdorazowo cenniki usług, zamieszczone na stronach Serwisu
  • Faktury vat wystawiane są na prośbę Użytkownika, po podaniu drogą elektroniczną na adres mailowy : biuro@dlafarmacji.pl danych niezbędnych do wystawiania faktury vat. Faktury po ich wystawieniu wysyłane są do Użytkownika pocztą elektroniczną.
  • Administrator chroni dane Użytkowników zgodnie dokumentem pod nazwą „Ochrona prywatności” stanowiącą integralną część Regulaminu.
 • REJESTRACJA
  • W celu korzystania z Serwisu Użytkownik dokonuje bezpłatnej Rejestracji.
  • Dokonanie Rejestracji odbywa się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie internetowej Serwisu.
  • W formularzu rejestracyjnym Użytkownik podaje w szczególności:
   • login,
   • hasło,
   • adres e-mail,
  • Użytkownicy zobowiązani są do podania prawdziwych Danych osobowych i ponoszą z tego tytułu pełną odpowiedzialność prawną.
  • Poprzez akceptację Regulaminu oraz Polityki prywatności Użytkownicy zobowiązują się do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z jego przeznaczeniem oraz treścią postanowień niniejszego Regulaminu.
  • Po wypełnieniu Formularza rejestracyjnego Użytkownik otrzymuje na podany adres poczty elektronicznej wiadomość z hasłem aktywacyjnym, dzięki któremu można aktywować Konto.
  • Istnieje możliwość zalogowania się do Serwisu przy pomocy platformy Facebook poprzez kliknięcie odpowiedniej ikony na podstronie Serwisu Dlafarmacji.pl służącej do logowania się i rejestracji.
 • KONTO W SERWISIE
  • Korzystanie z wszystkich Usług Serwisu możliwe jest tylko dla posiadaczy Kont, którzy dokonali poprawnej rejestracji.
  • Użytkownik dokonują logowania do swojego Konta przy użyciu loginu oraz hasła. Login i hasło winny być chronione. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za udostępnienie przez Użytkownika loginu i hasła osobom nieuprawnionym
  • Do jednego adresu e-mail może być przypisane tylko jedno Konto.
  • Posiadacze Kont zobowiązują się nie umieszczać w Serwisie, w szczególności w publikowanym ogłoszeniu treści zabronionych przez prawo oraz treści obraźliwych, wulgarnych oraz naruszających prawa osób trzecich, w tym prawa własności intelektualnej lub stanowiące inną formę naruszenia dóbr prawnie chronionych.
  • Podczas korzystania z Serwisu zabrania się w szczególności:
   • przekazywania innym korzystającym z Serwisu niechcianych lub sprzecznych z prawem wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej, formularza kontaktowego lub telefonu.
   • publikacji w Serwisie fotografii innej nieruchomości niż ta, której ogłoszenie dotyczy lub niezwiązanych bezpośrednio z ogłaszaną nieruchomością,
   • zamieszczania w Serwisie reklam, logotypów lub linków do innych stron internetowych,
   • zamieszczania w ramach dodawanych zdjęć znaków wodnych, napisów, tekstów, nazw firm, nazw agencji nieruchomości, nazw deweloperów, numerów telefonów, adresów, nazw agencji rekrutacyjnych, firm headhunterskich, agencji pośrednictwa pracy
   • publikacji w Serwisie informacji nieprawdziwych, wprowadzających w błąd,
   • publikacji w Serwisie Plików z naruszeniem praw własności intelektualnej oraz praw autorskich,
   • wykorzystywania Serwisu do zachęcania Użytkowników do korzystania z produktów lub usług jakichkolwiek innych podmiotów, w szczególności o działalności zbliżonej do prowadzonej przez Usługodawcę, bez pisemnej zgody Usługodawcy,
   • publikacji ogłoszeń wprowadzających w błąd, w szczególności co do podanej ceny, rodzaju, lokalizacji, czy powierzchni nieruchomości.
   • celowego publikowania ogłoszeń o treści ogłoszenia płatnego w dziele ogłoszeń bezpłatnych – „szukam pracy”, „ogłoszenia różne”.
  • Zabronione jest publikowanie ogłoszeń dotyczących jakichkolwiek innych usług, niezwiązanych z działalnością Administratora i charakterem Serwisu.
  • W razie korzystania z Konta w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu, obowiązującymi przepisami prawa lub w sposób obrażający dobre obyczaje Administrator może dokonać usunięcia Konta lub dokonać jego czasowego zablokowania.
  • O usunięciu Konta lub jego zablokowaniu z przyczyn wynikających z naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu Użytkownik lub Użytkownik Profesjonalny zostaną powiadomieni na aktualny adres e-mail lub numer telefonu wskazany przy dokonaniu rejestracji.
  • Użytkownikowi przysługuje prawo złożenia reklamacji w razie usunięcia lub zablokowania Konta.
 • ZASADY DODAWANIA OGŁOSZEŃ
   • W celu zamieszczenia ogłoszenia Użytkownik powinien:
    • wypełnić jeden z dostępnych formularzy na stronie Serwisu oraz wpisać treść Ogłoszenia i ewentualnie dodać Pliki
    • dokonać aktywacji ogłoszenia i ewentualnie dokonać płatności za ogłoszenie przelewem bankowym.
   • W ramach świadczenia usług Serwis umożliwia Użytkownikom publiczne udostępnianie treści i zdjęć. Zamieszczenie treści, zdjęć lub filmów w Serwisie jest równoznaczne z ich publicznym udostępnieniem.
   • Poprzez umieszczenie treści i zdjęć w Serwisie Użytkownik oświadcza, że zamieszczone Pliki nie naruszają przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, w tym prawa do wizerunku, a Użytkownik jest w pełni i wyłącznie uprawniony do zamieszczenia treści i zdjęć w Serwisie.
   • Poprzez zamieszczenie Plików i innych danych Użytkownik oraz udziela Usługodawcy bezterminowej, niewyłącznej licencji na ich wykorzystywanie, utrwalanie, zwielokrotnianie, publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.
  • Dane kontaktowe w Serwisie mogą być wykorzystywane jedynie do nawiązania kontaktu z daną osobą w celu przeprowadzenia transakcji dotyczącej Nieruchomości. Korzystanie z nich w jakikolwiek inny sposób, a szczególnie ich przetwarzanie, upowszechnianie lub dystrybucja, jest zabronione.
 • ZASADY KOLEJNOŚCI WYŚWIETLANIA OGŁOSZEŃ I CENY
  • O kolejności wyświetlania Ogłoszeń w Serwisie decyduje Administrator.
 • ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI ADMINISTRATORA
  • Administrator zobowiązuje się do zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych przez siebie Usług.
  • Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż ze względu na konfigurację techniczną sprzętu za pomocą którego przegląda strony Serwisu, pewne funkcje Serwisu mogą być dla niego niedostępne.
  • Administrator ma prawo do czasowego wyłączenia funkcjonowania Serwisu o dowolnej porze w celach utrzymania, uaktualnienia oraz technicznego ulepszenia sprzętu lub dla poszerzenia zawartości Serwisu, o czym zamieści informację na stronie Serwisu.
  • Administrator zastrzega sobie prawo do przeniesienia wszelkich praw do Serwisu, do jego całkowitej likwidacji lub zaprzestania świadczenia Usług częściowo lub w całości.
  • Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść oraz formę Danych oraz Danych osobowych zamieszczanych przez Użytkowników.
  • Administrator nie ponosi odpowiedzialności za spory wynikłe między Użytkownikami Serwisu a potencjalnymi kontrahentami.
 • REKLAMACJE
  • Wszelkie uwagi związane z funkcjonowaniem Serwisu Użytkownicy i Użytkownicy Profesjonalni mogą zgłaszać poprzez przesłanie zgłoszenia reklamacyjnego na adres e-mail Administratora: biuro@dlafarmacji.pl
  • W zgłoszeniu Użytkownik Lub Użytkownik Profesjonalny zobowiązany jest podać podstawę reklamacji i zwięźle przytoczyć stan faktyczny.
  • Zgłoszenia reklamacyjne są rozpatrywane przez Administratora w terminie 30 dni od ich otrzymania
  • Jeżeli zgłoszenie reklamacyjne wymaga uzupełnienia lub uściślenia Administrator wzywa składającego zgłoszenie do jego uzupełnienia lub wyjaśnienia w terminie 7 dni. Brak złożenia uzupełnienia lub wyjaśnienia w zakreślonym terminie powoduje pozostawienie zgłoszenia bez rozpoznania.
  • O rozstrzygnięciu zgłoszenia reklamacyjnego składający zostaje powiadomiony drogą elektroniczną, na aktualny adres e-mail.
 • POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  • Niniejszy Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie w formie elektronicznej za pośrednictwem Serwisu w wersji umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie.
  • Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmian wynika bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa oraz w celu ulepszenia jakości świadczonych usług. Użytkownicy zostaną poinformowani o zmianach w Regulaminie poprzez umieszczenie informacji o zmianach na stronie pod adresem www.dlafarmacji.pl Wszelkie zmiany Regulaminu stają się skuteczne w terminie 1 miesiąca od ich opublikowania w sposób opisany w zdaniu poprzednim.
  • W przypadku braku akceptacji zmian w Regulaminie Użytkownik lub Użytkownik Profesjonalny uprawniony jest do wypowiedzenia umowy.
  • Korzystanie z serwisu www.dlafarmacji.pl oznacza akceptację regulaminu.
  • W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego.