Stanowisko MZ w sprawie identyfikatora oddziału NFZ na e -recepcie

Ministerstwo Zdrowia zajęło stanowisko w sprawie braku naniesionego oznaczenia oddziału wojewódzkiego NFZ w warstwie elektronicznej e-recepty

Warszawa, 27 maja 2019
EZU.074.2.2019.SK

Pan
Andrzej Jacyna
Prezes
Narodowego Funduszu Zdrowia

Szanowny Panie Prezesie,

Otrzymałem informację dotyczącą obaw farmaceutów związanych z realizowaniem
recept elektronicznych, których warstwa prezentacyjna nie zawiera identyfikatora
oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ), wymaganego
w sytuacji, o której mowa w art. 96a ust. 8 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo
farmaceutyczne (t.j. Dz. z 2019 r., poz. 499 ze zm.), wobec czego, proszę
o przyjęcie poniższego.

W przypadku, gdy przepisano na recepcie produkt leczniczy, środek spożywczy
specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrób medyczny podlegający refundacji,
w dokumencie XML recepty elektronicznej, została zawarta informacja dotycząca
identyfikatora oddziału wojewódzkiego NFZ. Nie ma jej jedynie w warstwie
prezentacyjnej recepty. Wobec powyższego w brak jest podstaw do nieudzielania
refundacji aptekom na recepty na których w warstwie prezentacyjnej nie jest widoczna
informacja dotycząca oddziału wojewódzkiego NFZ.
W związku z powyższym, zwracam się z prośbą o przekazanie tej informacji oddziałom
wojewódzkim NFZ, istotnej dla rozliczania umów na wydawanie refundowanego leku,
środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu
medycznego na receptę, jak również prowadzonych postępowań kontrolnych.

Ponadto informuję, że obecnie procedowany jest projekt ustawy o zmianie niektórych
ustaw w związku z wdrażaniem rozwiązań e-zdrowia, który przewiduje, że informacja
o oddziale wojewódzkim NFZ, zawarta w art. 96a ust. 8 pkt 2 ustawy z dnia 6 września
2001 r. Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz. z 2019 r., poz. 499 ze zm.), nie będzie zawarta
na recepcie.
W tym kontekście na spotkaniu, które miało miejsce w Ministerstwie Zdrowia, w dniu
14 maja 2019 r., z udziałem przedstawicieli Naczelnej Izby Aptekarskiej, NFZ i Centrum
Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, ustalono, że po wejściu w życie ww.
regulacji prawnej, CSIOZ dokona zmian w systemie teleinformatycznym P1,
polegających na dodaniu walidatora, który uniemożliwi wystawienie recepty
elektronicznej bez odpowiedniego oznaczenia w zakresie informacji czy recepta jest
refundowana.

Z poważaniem,
Janusz Cieszyński
Podsekretarz Stanu
/dokument podpisany elektronicznie/

Skan pisma Ministerstwa Zdrowia znajduje się w załączniku

https://oia.lodz.pl//storage/files/June2019/MOOVaUCVSJWI4LUmp2gs.pdf