Szukasz pracy – zobacz jakich informacji będzie mógł chcieć od Ciebie przyszły pracodawca.

Uporządkowanie zasad pozyskiwania danych na podstawie zgody, uregulowanie korzystania z danych biometrycznych, nowe ograniczenia dla monitoringu w pracy, a także zawężenie dostępu do danych o zdrowiu pozyskiwanych na potrzeby ZFŚS. To kolejne zmiany dostosowujące do RODO kodeks pracy i przepisy o funduszu socjalnym, które wejdą w życie już 4 maja.

Nowe zasady postępowania już za tydzień

Polski ustawodawca uchwalił ustawę z 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych; dalej jako: ustawa wdrożeniowa lub ustawa wprowadzająca RODO. Została ona opublikowana w Dzienniku Ustaw 19 kwietnia 2019 r. pod pozycją 730.

Celem ustawy – jak sama jej nazwa wskazuje – jest zharmonizowanie przepisów poszczególnych ustaw krajowych z regulacjami wynikającymi z RODO, które obowiązuje w polskim porządku prawnym od 25 maja 2018 r. Polski ustawodawca za pośrednictwem ustawy wdrażającej zdecydował się na dokonanie nowelizacji aż 162 ustaw. Zmiany dotykają także sektora pracy – dotyczą one m.in. określenia podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych, wskazania kategorii danych osobowych niezbędnych do pozyskania przez pracodawcę w związku z podejmowaniem przez niego działań przed zawarciem umowy o pracę oraz po jej zawarciu, uregulowania kwestii przetwarzania danych wrażliwych, w tym możliwości pobierania danych biometrycznych od pracownika, stosowania monitoringu czy przetwarzania danych związanych z realizacją świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Znowelizowane przepisy zaczną obowiązywać w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ich w Dzienniku Ustaw, tj. od 4 maja 2019 r.

i. prowadzenie rekrutacji

Ustawa wdrożeniowa wprowadzi zmiany w zakresie danych, jakich pracodawca może domagać się od kandydatów do pracy w toku prowadzonych procesów rekrutacji w firmie. Po wejściu w życie znowelizowanego art. 221 par. 1 kodeksu pracy pracodawca będzie mógł zażądać od kandydata następujących informacji:

a) imię (imiona) i nazwisko kandydata,

b) datę urodzenia,

c) dane kontaktowe wskazane przez kandydata,

d) wykształcenie,

e) kwalifikacje zawodowe,

f) przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

W dotychczasowym brzmieniu ww. przepisu pracodawca mógł dodatkowo żądać od kandydata podania imion rodziców oraz miejsca zamieszkania (adres do korespondencji). Ustawodawca zdecydował jednak, że te dane nie są niezbędne pracodawcy w celu prowadzenia procesu rekrutacji, wobec czego postanowił wykreślić je z kodeksu pracy (przy czym w nowym brzmieniu jest mowa o podaniu danych kontaktowych wskazanych przez kandydata do pracy). Oczywiście kandydat będzie mógł samodzielnie w CV wskazać swój adres zamieszkania, lecz jego brak nie może rodzić negatywnych skutków dla tej osoby, a pracodawca nie może tych danych od niego żądać. Co więcej, pracodawca będzie mógł się domagać od kandydata podania informacji o wykształceniu, kwalifikacjach zawodowych oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia tylko wtedy, gdy będzie to niezbędne do wykonywania pracy na określonym stanowisku. Natomiast żądanie innych danych od kandydata będzie co do zasady niedopuszczalne.

Źródło : https://www.msn.com/pl-pl/finanse/finanse-osobiste/rodo-zn%C3%B3w-wchodzi-do-kodeksu-pracy-tym-razem-zmiany-b%C4%99d%C4%85-szersze-i-obejm%C4%85-nie-tylko-monitoring/ar-BBWj0hY?MSCC=1556264687&ocid=spartandhp