UOKiK poinformował że Panathea sp. z o.o. zamierza przejąć wrocławską sieć DGA.

DATA WPŁYWU WNIOSKU: 25.03.2019

SYGNATURA SPRAWY: DKK-1.421.13.2019.PK

WNIOSKODAWCA LUB WNIOSKODAWCY:

Panathea sp. z o.o. z siedzibą w Bieruniu

NA CZYM POLEGA KONCENTRACJA:

Przejęcie przez Panathea sp. z o.o. z siedzibą w Bieruniu kontroli nad Dolnośląską Grupą Apteczną S.A. z siedzibą we Wrocławiu

STAN SPRAWY: W toku

SKRÓCONY OPIS KONCENTRACJI – PODANY PRZEZ WNIOSKODAWCĘ/WNIOSKODAWCÓW:

Wnioskodawca zgłasza zamiar koncentracji polegającej na przejęciu kontroli przez Panathea Sp. z o.o. z siedzibą w Bieruniu nad:

– Dolnośląska Grupa Apteczna S.A. z siedzibą we Wrocławiu;

Koncentracja nastąpi w formie przejęcia bezpośredniej i wyłącznej kontroli przez Panathea nad Dolnośląska Grupa Apteczna S.A. przez nabycie wszystkich akcji od Akcjonariuszy.

Głównym przedmiotem działalności Panathea jest prowadzenie działalności holdingowej. Faktycznym przedmiotem działalności większości podmiotów zależnych od Panathea Sp. z o. o oraz pasywnego uczestnika koncentracji – Dolnośląskiej Grupy Aptecznej S.A – jest prowadzenie aptek, w szczególności prowadzona w nich sprzedaż detaliczna produktów farmaceutycznych, a w ubocznym zakresie prowadzenie sprzedaży detalicznej produktów tradycyjnie sprzedawanych w aptece, takich jak wyroby medyczne (włączając ortopedyczne), kosmetyki apteczne i artykuły toaletowe.

Transakcja umożliwi przedsiębiorcom między innymi rozszerzenie merytorycznej bazy prowadzenia działalności np. poprzez wymianę wzajemnych doświadczeń, co umożliwi sprawniejsze reakcje na niestandardowe pytania pacjentów, a także pozwoli uzyskać inne pozytywne efekty.

W niniejszej koncentracji w aspekcie produktowym rynek właściwy stanowi sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych realizowana przez apteki, obejmująca produkty lecznicze i inne produkty tradycyjnie dystrybuowane przez apteki (np. kosmetyki apteczne i niektóre wyroby medyczne). Właściwy rynek geograficzny stanowi rynek lokalny, ograniczony do obszaru wyznaczonego promieniem ok. 1 km od punktu centralnego lokalizacji placówki.

Rynki geograficzne, na których działają apteki (punkty apteczne) należące do przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji nie pokrywają się. Brak jest zatem rynków wspólnych, na które koncentracja wywiera wpływ w układzie horyzontalnym. Podmioty z grupy Panathea oraz Dolnośląskiej Grupy Apteczna S.A. prowadzą swoje placówki na terenach niepokrywających się województw, a tym samym miejscowości.

Przejęcie kontroli nie będzie wywierało wpływu na rynek w ujęciu wertykalnym. Przedsiębiorcy działają na tym samym szczeblu obrotu. Pomiędzy przedsiębiorcami uczestniczącymi w koncentracji nie zachodzą (rzeczywiście oraz potencjalnie) powiązania dostawca – odbiorca. Brak jest zatem rynków wertykalnie powiązanych, na które koncentracja wywiera wpływ w układzie wertykalnym.

Pomimo istnienia kilku rynków, na które koncentracja wywiera wpływ w układzie konglomeratowym, to mając na uwadze specyfikę powyższych rynków – w opinii podmiotu zgłaszającego planowana transakcja nie wpłynie na ich obecną strukturę.

Mając na uwadze okoliczność braku geograficznych rynków wspólnych przedsiębiorców biorących udział w koncentracji oraz fakt ogólnego rozproszenia rynku aptecznego w Polsce, należy stwierdzić, że wpływ koncentracji na poszczególne lokalne rynki detalicznej sprzedaży wyrobów farmaceutycznych jest znikomy. W szczególności przeprowadzenie koncentracji nie będzie wywierało wpływu na konkurencję w ujęciach horyzontalnym i wertykalnym.

Źródło : https://www.uokik.gov.pl/koncentracje.php?news_id=15317&