20 maja br. Sejm opowiedział się za przyjęciem regulacji wprowadzających możliwość szczepienia pacjentów w aptekach.

20 maja br. Sejm opowiedział się za przyjęciem regulacji wprowadzających możliwość szczepienia pacjentów w aptekach. Tym samym odrzucono senackie poprawki, które zakładały usunięcie zapisów o możliwości wykonywania tego typu usług w aptekach. Teraz ustawa trafi do podpisu Prezydenta RP.

Wyniki głosowania zadecydowały, że w nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw znalazł się zapis, który umożliwi wykonywanie szczepień przeciw COVID-19 w aptekach. Ostatecznie projekt został przyjęty zgodnie z zapisem pierwotnie zaproponowanym przez Sejm, zgodnie z którym: „(…)w aptekach ogólnodostępnych, spełniających wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie art. 97 ust. 5 i art. 98 ust. 5, mogą być przeprowadzane szczepienia ochronne zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (…)”.

– Serdecznie dziękuję wszystkim posłom, którzy w toku głosowania poparli zapis umożliwiający wykonywanie szczepień ochronnych w aptekach. Trwająca pandemia COVID-19 jednoznacznie wskazuje, że aktywne włączenie aptek, będącymi placówkami ochrony zdrowia, w proces zwiększania wyszczepialności polskiego społeczeństwa to słuszny krok przybliżający nas do powrotu do normalności. Liczę również, że śladem innych europejskich państw, w najbliższym czasie katalog szczepień oferowanych pacjentom w tych placówkach zostanie poszerzony również o szczepienia przeciw grypie – wskazała Prezes NRA Elżbieta Piotrowska-Rutkowska.

Źródło: https://www.nia.org.pl/2021/05/21/poslowie-za-szczepieniami-przeciw-covid-19-w-aptekach/