Czy apteka w wigilię może pracować krócej? Komunikat Śląskiego WIF.

Komunikat Śl. WIF w sprawie godzin pracy aptek ogólnodostępnych

Komunikat Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Katowicach z 25.11.2021 r. w sprawie godzin pracy aptek ogólnodostępnych.

Źródło informacji:

https://wif.katowice.pl/wik/komunikaty-i-ogloszenia/komunikaty-i-pisma/12575,Komunikat-Slaskiego-Wojewodzkiego-Inspektora-Farmaceutycznego-w-Katowicach-w-spr.html

Katowice, 25 listopada 2021 r.

Komunikat Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Katowicach w sprawie godzin pracy aptek ogólnodostępnych.

Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach przypomina, że zgodnie z treścią art. 94 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2021 r., poz. 1977)

„1. Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych powinien być dostosowany do potrzeb ludności i zapewniać dostępność świadczeń również w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy.

2. Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na danym terenie określa, w drodze uchwały, rada powiatu, po zasięgnięciu opinii wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) gmin z terenu powiatu i samorządu aptekarskiego.”

Przepis art. 94 Prawa farmaceutycznego jest przepisem powszechnie obowiązującym, co oznacza, że zarówno podmiot prowadzący aptekę, jak i organy Inspekcji Farmaceutycznej mają obowiązek jego respektowania.

W świetle przepisu art. 94 ust. 2 ustawy Prawo farmaceutyczne, rada powiatu jest jedynym podmiotem legitymowanym do ustalenia – w drodze aktu prawa miejscowego, jakim jest uchwała rady powiatu – rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie danego powiatu. Uchwała rady powiatu obowiązuje na obszarze działania organu, który ją wydał, a co za tym idzie musi być przestrzegana przez podmiot prowadzący aptekę, zlokalizowaną na obszarze działania danej rady powiatu, a wszelkie zmiany w harmonogramie pracy aptek mogą zostać dokonane jedynie poprzez uchwałę zmieniającą ustalony rozkład godzin pracy aptek.

Samowolne skrócenie godzin pracy apteki (bez uchwały rady powiatu) nie może być traktowane jako zmiana rozkładu godzin pracy danej apteki. Skrócenie godzin pracy apteki winno być – w takim przypadku – działaniem podjętym na skutek wystąpienia nagłych okoliczności i powinno ono mieć charakter krótkotrwały, doraźny, przy czym okolicznościami takimi nie jest np. Wigilia, gdyż nie jest to zdarzenie nagłe, nieprzewidziane (występuje ona co roku w tym samym dniu, zatem podmiot prowadzący aptekę może zorganizować pracę apteki w taki sposób, aby funkcjonowała ona zgodnie z uchwałą rady powiatu lub złożyć wniosek do
rady powiatu o zmianę godzin pracy apteki). Zgodnie art. 99b ustawy Prawo farmaceutyczne, podmiot prowadzący aptekę jest obowiązany zapewnić wykonywanie czynności w aptece przez farmaceutów i techników farmaceutycznych w liczbie odpowiadającej zakresowi działalności oraz dniom i godzinom pracy apteki”.

Biorąc powyższe pod uwagę, w przypadku, gdy podmiot prowadzący aptekę zamierza zmienić godziny pracy apteki, powinien wniosek w tej sprawie skierować do rady powiatu, a następnie – w przypadku uwzględnienia wniosku i podjęcia przez radę powiatu stosownej uchwały – zgłosić tę zmianę Śląskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Farmaceutycznemu w Katowicach w celu wprowadzenia jej do rejestru zezwoleń na prowadzenie aptek ogólnodostępnych, punktów aptecznych. Nieprzedłożenie uchwały, o której mowa wyżej, lub nie wskazanie numeru i daty wydania uchwały, z której wynikałoby, że zgłoszone w Wojewódzkim Inspektoracie Farmaceutycznym w Katowicach godziny pracy apteki są zgodne z podjętą przez radę powiatu uchwałą, powoduje brak możliwości wprowadzenia zgłaszanych godzin pracy apteki do rejestru zezwoleń na prowadzenie aptek ogólnodostępnych, punktów aptecznych.

Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach
mgr farm. Zofia Gardecka