Komunikat Ministra Zdrowia w sprawie zasad wystawiania i realizacji recept na leki zawierające określone środki odurzające lub substancje psychotropowe

Komunikat Ministra Zdrowia w sprawie zasad wystawiania i realizacji recept na leki zawierające określone środki odurzające lub substancje psychotropowe w związku ze zmianami prawa, jakie zajdą z dniem 1 listopada 2023 r.

Minister Zdrowia informuje, że z dniem 1 listopada 2023 r. wchodzą w życie nowe przepisy art. 95b ust. 1a ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne, wprowadzające zmienione wymagania w zakresie wystawiania i realizacji recept na określone środki odurzające lub substancje psychotropowe.

Zgodnie z powyższymi przepisami od 1 listopada recepta, na której ma zostać przepisany produkt leczniczy o:

1) kategorii dostępności, o której mowa w art. 23a ust. 1 pkt 4 – „Rpw”;

2) innej kategorii dostępności niż określona w pkt 1, zawierający w swoim składzie substancję psychotropową lub środek odurzający, z których którakolwiek substancja lub środek należy do grupy II-N, III-P albo IV-P określonej w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii

– jest wystawiana wyłącznie w postaci elektronicznej.”

Jednocześnie, recepty wystawione przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy w postaci papierowej, na których zostały przepisane produkty lecznicze o w/w kategoriach

– zachowują ważność i mogą być realizowane na zasadach dotychczasowych.”.

Mając powyższe na uwadze, Minister Zdrowia informuje, że od dnia 1 listopada 2023 r. (włącznie) nie będzie można wystawić recepty w postaci papierowej na ww. kategorie leków, ani tym bardziej zrealizować w aptece ogólnodostępnej albo punkcie aptecznym recepty papierowej wystawionej po tym terminie.

Natomiast recepty wystawione w postaci papierowej przed 1 listopada 2023 r. (tzn. najpóźniej z dniem 31 października 2023 r.) będą mogły po tej dacie zostać skutecznie zrealizowane w aptece ogólnodostępnej albo punkcie aptecznym w przewidzianym dla nich terminie ważności, tj. najpóźniej do 30 listopada 2023 r.

Żadna recepta w postaci papierowej na ww. środki lub substancje nie będzie mogła zostać skutecznie zrealizowana począwszy od 1 grudnia br. (włącznie).

Przy czym, należy mieć na uwadze, że termin realizacji recept na lek zawierający wszelkie środki odurzające lub substancje psychotropowe, na preparaty zawierające te środki lub substancje oraz prekursory kategorii 1, niezależnie od postaci tych recept (papierowej albo elektronicznej) wynosi bezwarunkowo 30 dni od dnia wystawienia recepty.

Tym samym recepta w postaci papierowej, na której przepisano tego rodzaju lek, wystawiona np. 20 października 2023 r., wobec zmian, które wchodzą w życie z dniem 1 listopada 2023 r., będzie mogła zostać skutecznie zrealizowana, przy czym nie później, niż 19 listopada 2023 r.

Jednocześnie Minister Zdrowia przypomina, że wyjątkowo – w przeciwieństwie do recept na innego rodzaju leki, żadna recepta (w tym papierowa) na lek zawierający środek odurzający lub substancję psychotropową, preparat zawierający te środki lub substancje oraz prekursory kategorii 1, nie może być wystawiona z odroczeniem jej realizacji poprzez zawarcie na/w niej daty realizacji „od dnia”, co wynika wprost z brzmienia art. 96a ust. 7 pkt 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne.

Odnosi się to nie tylko do recept na leki o kategorii dostępności „Rpw”, ale też na leki innych kategorii dostępności zawierające w swoim składzie środek odurzający lub substancje psychotropową, z których którakolwiek jest określona w przepisach o przeciwdziałaniu narkomanii, w tym przede wszystkim recept na leki o kategorii dostępności „Rp”.

Źródło: https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikat-ministra-zdrowia-w-sprawie-zasad-wystawiania-i-realizacji-recept-na-leki-zawierajace-okreslone-srodki-odurzajace-lub-substancje-psychotropowe-w-zwiazku-ze-zmianami-prawa-jakie-zajda-z-dniem-1-listopada-2023-r