Utworzony zostanie Fundusz Kompensacyjny Szczepień Ochronnych – ułatwi otrzymanie odszkodowania za NOP

Sejm uchwalił nowelizację ustawy o utworzeniu Funduszu Kompensacyjnego Szczepień Ochronnych, który pozwoli osobom zaszczepionym, hospitalizowanym z powodu niepożądanych odczynów poszczepiennych (NOP) ubiegać się o świadczenie kompensacyjne, „bez konieczności odwoływania się do długotrwałej procedury postępowania przed sądami powszechnymi”. Dotyczyć to będzie skutków szczepienia przeciw COVID-19, a od 1 stycznia 2023 r. każdego innego wpisanego na listę „ochronnych”. Pomysł poparło 428 posłów, przeciw było siedmiu, a od głosu wstrzymało się czterech posłów.

W czwartkowym głosowaniu nad projektem o funduszu głosowało 439 posłów. Poparli go wszyscy, poza siedmioma posłami Konfederacji oraz czterema posłami Koalicji Obywatelskiej – ci drudzy wstrzymali się od głosu.
To, że Konfederacja zagłosuje przeciw, zapowiadał w środę jeden z liderów formacji Krzysztof Bosak. – Po pierwsze, dlaczego pod uwagę mamy brać tylko działania niepożądane, wymienione w charakterystyce produktu leczniczego? Co z tymi niewymienionymi? Po drugie, wiele środowisk od lat nawoływało do stworzenia takiego funduszu – ma on powstać dopiero teraz (…) Dlaczego rekompensata ograniczona jest tylko do 100 tys. zł i ustawa nie przewiduje odszkodowania za śmierć osoby najbliższej? Dlaczego uzależniamy wypłatę świadczeń od długości hospitalizacji? – pytał w Sejmie.
Projekt zakłada utworzenie Funduszu Kompensacyjnego Szczepień Ochronnych, który pozwoli osobom zaszczepionym, hospitalizowanym z powodu niepożądanych odczynów poszczepiennych (NOP) ubiegać się o świadczenie kompensacyjne, „bez konieczności odwoływania się do długotrwałej procedury postępowania przed sądami powszechnymi”.
Jego wysokość uzależniona będzie przede wszystkim od długości pobytu w szpitalu, nie krótszym jednak niż 14 dni. Maksymalna kwota odszkodowania to kwota 100 tys. zł. Będzie ona wyłączona z opodatkowania. O świadczenie będzie można się ubiegać, gdy odczyn wystąpił w wyniku szczepienia przeciwko COVID-19 po 26 grudnia 2020 roku oraz po każdym innym szczepieniu ochronnym przyjętym od 1 stycznia 2023 roku.

Świadczenie będzie uzyskiwane w trybie postępowania administracyjnego zakończonego decyzją administracyjną Rzecznika Praw Pacjenta (RPP), po uzyskaniu w ramach tego postępowania opinii Zespołu ds. Świadczeń z Funduszu Kompensacyjnego Szczepień Ochronnych. Termin na rozpatrzenie wniosku wyniesie dwa miesiące, co ma zapewnić szybkie ustalenie prawa do świadczenia i jego szybką wypłatę.

Opłata 200 zł za zgłoszenie wniosku

W przypadku wniosku niekompletnego lub nienależycie opłaconego Rzecznik Praw Pacjenta będzie wzywać wnioskodawcę do jego uzupełnienia w terminie 30 dni od dnia doręczenia ze wskazaniem stwierdzonych w nim braków, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania. Również w razie braku podstawy do oceny merytorycznej wniosku Rzecznik będzie mógł wydać decyzję bez udziału Zespołu. Na decyzję wydaną przez Rzecznika będzie przysługiwać skarga do sądu administracyjnego.

Członków Zespołu powoływać będzie na pięć lat Rzecznik Praw Pacjenta, a w jego skład wejdzie co najmniej 6 specjalistów – lekarzy mających specjalizację w dziedzinie chorób zakaźnych, pediatrii, alergologii, neurologii, chirurgii, kardiologii i pulmonologii, przydatną w ocenie merytorycznej wniosków. Wynagrodzenie dla członków Zespołu oszacowano w 2022 r., podobnie jak w kolejnych latach, na 360 tys. zł, a koszt związany z obsługą postępowań i Funduszu przez Biuro Rzecznika Praw Pacjenta na 40 tys. zł (m.in. w pierwszym roku to m.in. utworzenie stanowisk pracy, potem ich utrzymanie, koszty wysyłki i korespondencji).

Złożenie wniosku o przyznanie świadczenia kompensacyjnego będzie podlegało opłacie w wysokości 200 zł, uiszczanej na rachunek bankowy Funduszu. Opłata zostanie zwrócona w razie przyznania świadczenia. Głównym źródłem finansowania Funduszu będą wpłaty na rachunek bankowy Funduszu, dokonywane przez firmy farmaceutyczne czy hurtownie, które zawarły ze Skarbem Państwa umowę na realizację dostaw szczepionek ochronnych.

Niezależnie też od uzyskanego świadczenia w ramach Funduszu, osoba, która zdecyduje się na złożenie pozwu o wypłatę zadośćuczynienia lub odszkodowania, w związku z wystąpieniem działań niepożądanych po szczepieniu, ma prawo do dochodzenia swoich praw w postępowaniu sądowym.

Źródło: https://wydarzenia.interia.pl/kraj/news-fundusz-kompensacyjny-sejm-przyjal-ustawe,nId,5697064